Grundejerforeningen Klithøj

oliedepot
Så er Handrup Oliedepot og risikozone taget af "dagsordenen".

Se det godkendte referat fra Syddjurs Kommune her :

Dagsordenspunkt Funktioner
Forsvarets brændstoflager ved Handrup clip_image001.gif
Sagsnr Sagen afgøres i Bilag Funktioner
12/12674 Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) Forsvarets brændstofdepot i handrup - Henvendelse til forsvarsminister 3. januar 2012.pdf clip_image002.jpg
    Forsvarets brændstofdepot i Handrup - Brev af 29-03-2012 vedr. Tankområde Handrup - miljøgodkendelse clip_image002.jpg
Resumé
Orientering om henvendelse fra Forsvaret vedrørende brændstoflager ved Handrup.
Sagsfremstilling

Syddjurs Kommune påbegyndte i 2009 sagsbehandling af miljøgodkendelse af forsvarets brændstoflager ved Handrup - benævnt Tankområde Handrup. Kommunens myndighedsbehandling omfatter sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risiko- og olietankbekendtgørelsen, godkendelsesvejledningen samt planloven (for evt. kommuneplantillæg for sikkerheds- og planlægningszone). Som følge heraf har kommunen indtil videre udpeget en foreløbig risikozone på 500 m omkring anlægget som interesseområde. I forbindelse med sagsbehandlingen og processen omkring denne har borgmesteren flere gange henvendt sig forsvarsministeren for at få afklaret tankområdets fremtid (vedlagt sidste brev).

Den 29. marts 2012 har Syddjurs Kommune modtaget henvendelse fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, hvor det oplyses, at det ansøgte tankanlæg er taget ud af drift og at det er uden oplag af brændstoffer.  Endvidere oplyses det, at Forsvaret for øjeblikket overvejer tankområdets fremtidige drift. På den baggrund anmoder Forsvaret om, at Syddjurs Kommune udsætter sagsbehandlingen.

Lovgrundlag
Risikobekendtgørelsen (BEK nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer m.v.). Cirkulære nr. 37 af 20. april 2006 om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed.
Indstilling

Direktøren indstiller, at

  1. Forsvarets anmodning om at udsætte sagsbehandling af miljøansøgning efterkommes,
  2. Den foreløbig planlægningszone fjernes fra kommunens tekniske kort, indtil nye oplysninger om anlæggets fremtidige situation foreligger.
Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 16-04-2012

Godkendt.

Fraværende: Tommy Bøgehøj (C)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med venlig hilsen
Bestyrelsen