Vejskader

Vejskader i Grundejerforeningen Klithøj.

Som det er alle bekendt tilhører vejene os selv, og derfor er vi alle ansvarlige for skader, der forvoldes i forbindelse med transport til og fra eller arbejde ved vore parceller. Dette gælder for beskadigelser foranlediget af en selv eller en person/ virksomhed, der udfører transport / arbejde for en.

KLIK HER for at læse yderligere.

Love omkring vejene og snerydning

Snerydning

På offentlige veje sørger vejbestyrelsen, dvs. enten kommunen, amtet eller staten, for at rydde kørebaner og cykelstier, gangbroer og -tunneler samt offentlige parkeringspladser og torve. På de mindre, offentlige veje bestemmer den enkelte kommune efter forhandling med politiet, hvor meget og hvor ofte veje og stier skal ryddes.

Byområder
I byområder kan grundejerne pålægges at rydde en offentlig vejs fortov ud for ejendommen. Herudover har grundejerne ansvaret for, at havegang, trapper, stier, gårdspladser og lign., der tilhører ens ejendom, er ryddet for sne, og at der er gruset eller saltet.

Privat fællesvej i by eller sommerhusområde
Bor man på en privat fællesvej i en by, har man pligt til at sørge for, at der er ryddet sne og gruset eller saltet på fortovet og mindst halvdelen af kørebanen ud fra ejendommen. En aftale om, at andre sørger for snerydning, skal være skriftlig og godkendes af politiet.

Privat vej på landet
Hvis man har en ejendom ved en privat vej på landet, som man kun selv benytter, skal der ryddes sne, så fx postbude og renovationsarbejdere kan komme frem.

Privat fællesvej på landet
Bor man ud til en privat fællesvej på landet, skal grundejerne i fællesskab sørge for, at der ryddes sne og gruses. Der kan være tinglyste bestemmelser på ejendommen om, hvem der skal udføre arbejdet, og hvordan grundejerne skal fordele udgifterne. Andre steder bestemmer kommunen, hvordan arbejdet skal udføres. Hvis der ikke er fastsat regler, skal grundejerne selv blive enige om, hvordan arbejdet skal udføres. Kan grundejerne ikke blive enige, kan de bede kommunen afgøre, hvordan ansvaret skal fordeles mellem dem.

Erstatning
Sne og is skal fjernes hurtigst muligt. Den enkelte grundejer har ansvaret – og kan derfor komme til at betale erstatning – hvis nogen kommer til skade. Man kan desuden få en bøde, hvis der ikke ryddes sne og gruses.

Yderligere information

Vedligeholdelse af private fællesveje i Ebeltoft Kommune

Langt størstedelen af de godt 8000 sommerhuse i Ebeltoft Kommune bliver trafikbetjent via private fællesveje. Herudover er en del helårsbeboelser ligeledes betjent via private fællesveje.

En privat fællesvej er en vej, som andre end ejeren af vejen har ret til at benytte. Denne folder vil give et overblik over hvilke forpligtelser, du som grundejer ved en privat fællesvej har til vedligeholdelse og renholdelse af disse veje.

Hvem skal vedligeholde private fællesveje?

Grundejere, der bor ved en privat fællesvej, er forpligtet til at holde vejen i en god og forsvarlig stand under hensyn til færdselens art og størrelse (§ 57 i Privatvejsloven). Dette gælder for alle ejendomme i byer og bymæssige områder herunder sommerhusområder. Privatvejsloven er ligeledes gældende på stier.

Som grundejer skal du vedligeholde strækningen langs dit grundskel ud til midten af vejen (se omstående skitse). Det gælder ikke kun den vej man har udkørsel til, men også på eventuelle sideveje der grænser op til ejendommen, samt veje ved bagskellet.

(kort indsættes)

——— Vejmidte

▼ Indkørsel til ejendomme

Skitsen viser det vejareal de pågældende grundejere er ansvarlig overfor.

Ser man på skitse 1 skal grundejer af:

  • 5a vedligeholde Eriksvej, Bosvej og Steensvej ud til vejmidte ud for ejendommen
  • 5b vedligeholde Eriksvej og Steensvej ud til vejmidte ud for ejendommen
  • 5c vedligeholde Eriksvej og et lille trekantet areal af Steensvej ud til vejmidte ud for ejendommen

Når der skal arbejdes med offentlige forsyningsledninger i vejarealet, skal kommunen give tilladelse til gravearbejdet m.v. Kommunen skal varetage grundejernes interesser i forhold til ejerne af ledningerne, der er gæster i vejen. Ledningsejerne skal til enhver tid udbedre skader, der kan henføres til opgravninger, som er foretaget i forbindelse med ledningsarbejder.

Hvad omfatter vedligeholdelsen?

Vedligeholdelsen af vejen omfatter primært:

  • Opfyldning af huller med den aktuelle belægning
  • Opretning/tromling af vejen
  • Vedligehold af afvandingsforanstaltninger

Renholdelse af vejen omfatter primært:

  • Fjernelse af ukrudt
  • Fjernelse af affald og lignende
  • Holde grøfter, rendestene, nedløbsriste m.v. så vandet kan løbe frit

Derudover skal vejen holdes ren og fri for sne ud for din ejendom. Sne-rydningen skal ske umiddelbart efter endt snefald.

Hvad koster det?

Der kan ikke svares entydigt på, hvad det koster at vedligeholde en privat fællesvej. Det afhænger af, hvilke krav grundejerne selv stiller.

Nogle grundejere går sammen om vejvedligeholdelsen, enten i grundejer-foreningen eller ved at etablere et vejlaug. Når grundejerne er enige om hvordan vejen skal istandsættes, kan der rettes hen-vendelse til en entreprenør og få denne til at give et tilbud herpå.

Nogle grundejere, der bor ved veje, hvor der er etableret en grundejerforening eller et vejlaug, har oplyst, at der betales mellem 200 – 1000 kr. om året pr. grundejer. I nogle tilfælde omfatter vedligeholdelsen også snerydning af kørebanen.

Ebeltoft Kommune vejleder gerne i etableringen af et vejlaug. Et eksempel på en vedtægt for et vejlaug kan fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning.

Det er også muligt at få en vedligeholdelsesaftale med Ebeltoft Kommune. Hvis man samler 2/3 af grundejerne i området, kan Ebeltoft Kommune tilbyde at gennemgå vejene to gange om året og opfylde evt. huller. Samtlige grundejere i området betaler til denne vedligeholdelsesaftale. Dog kan en sådan aftale først træde i kraft, når vejene har en vis standard. I flere tilfælde kan en sådan opgradering af vejene koste omkring 10-15.000 kr. pr. grundejer.

Hvis der ikke kan opnås enighed mellem grundejerne ved vejen, kan kommunen (som vejmyndighed) afsige kendelse om, hvordan vejen skal istandsættes og om fordelingen af udgifterne. Ifølge Bidragsfordelingensloven §11 skal ud-gifterne så fordeles udfra grundens facadelængde mod vejen, grundarealet samt benyttelsen af ejendommen.

Såfremt kommunen afsiger kendelse og forestår arbejdets udførelse tillægges der udgifter til dækning af kommunens administrations-omkostninger.

NB! Der skal være afsagt en kendelse inden arbejdet påbegyndes. Kommunen har ingen lovhjemmel til efterfølgende at gå ind i sagen/arbejdet.

Grundejere ved private fællesveje opfordres derfor til at forestå istandsættelsen på privat basis eventuelt ved oprettelse af et vejlaug. Eksempel på en vedtægt for vejlaug kan hentes i Teknisk Forvaltning.

Ovenstående er hentet fra Ebeltoft kommunes hjemmeside.

Ud fra ovennævnte, er der ingen tvivl om loven, vedrørende snerydning og vedligeholdelse af vejene, da alle veje her i området ifølge kommunen er privat fællesvej.

D.V.S. at alle uanset hvor de opholder sig eller bor, har pligt til at vedligeholde og rydde sne på vejen, ud for egen parcel til vejmidte.

Så derfor er det nok en god ide at være medlem af vejlauet, og lade dem klare opgaven.