Vedtægter

1.

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Klithøj”, dens område er matrikler, der udstykkes af matr. nr. 2 a, Handrup by, Draaby sogn.

Dens hjemsted er Syddjurs kommune.

Som medlem af grundejerforeningen kan optages enhver grundejer, som er retmæssig ejer af en matrikel, der er udstykket af matr. nr. 2 a, Handrup by, Draaby sogn.

Medlemskabet er bindende og påhviler den pågældende matrikel med pligt til at videreskøde medlemskabet til efterfølgende ejere. Medlemmets økonomiske forpligtelser over for foreningen ophører først, når ny ejer er indmeldt/registreret. Sker dette ikke, er sælger forpligtet økonomisk over for foreningen, indtil køber er indmeldt, dog maksimalt 5 år.

2.

Grundejerforeningen har til formål at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel udadtil som indadtil, samt administrere, ren- og vedligeholde fælles anlæg, private veje, herunder strandarealet, hvortil grundejere har tinglyst adgang, m.v.

Grundejerne forventes at bidrage aktivt og positivt til at opfylde foreningens formål.

3.

Der udarbejdes et sæt regler for naturpleje, bevoksning og orden i området. Regelsættet godkendes af generalforsamlingen.

4.

Foreningen er upolitisk og kan uden ændring af nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i kommunen, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejere.

5.

Indskud og kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.

Kontingentet betales forud for et år ad gangen og skal være indbetalt senest den 31. august i regnskabsåret.

Der opkræves ét grundejerforenings-kontingent og ét vejlaugskontingent pr. bebygget matrikel.

Grundejere har én stemme pr. matrikel, for hvilken de har betalt såvel grundejerforenings- som vejlaugskontingent.

Der opkræves ét vejlaugskontingent pr. ubebygget matrikel. Ejeren betragtes som hvilende medlem af grundejerforeningen, dvs. han/hun holdes orienteret om foreningens virke og indkaldes til generalforsamlinger. Hvilende medlemmer har kun tale- og stemmeret i spørgsmål, der vedrører vejlaugets budget og aktiviteter.

Grundejere af bebyggede matrikler, der vælger kun at indbetale vejlaugskontingent, betragtes som hvilende medlemmer.

Grundejerforeningen kan ikke påtage sig vedligehold af veje for grundejere, der ikke betaler det af foreningen vedtagne vejlaugskontingent. Sager om manglende vedligehold vil blive overgivet til Syddjurs kommune.

Restance med kontingentet medfører automatisk, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes, indtil restancen og eventuelle påløbne opkrævningsomkostninger behørigt er betalt.

6.

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Generalforsamlingen vælger ligeledes to suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.

Der afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer hvert år.

Efter første år afgår 2 medlemmer efter lodtrækning.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til – under ansvar over for generalforsamlingen – i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden altid skal referere til bestyrelsen.

7.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for myndigheder som over for private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på general-forsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser samt disponere over bankkonti med op til et af bestyrelsen fastsat maximum.

8.

Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller eventuelt overskud, der alene tilfalder foreningen til anvendelse i overensstemmelse med formålet jfr. § 2. Intet medlem hæfter personligt for foreningens forpligtelser udover med sit indskud/kontingent.

9.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, der iblandt enten formanden eller næstformanden.

Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo eller af anden grund udtræder af bestyrelsen, skal bestyrelsen snarest muligt indkalde suppleant, subsidiært ved selvvalg, gældende til næste ordinære generalforsamling, supplere sig.

Dersom formanden efter ovenstående måtte udtræde af bestyrelsen, skal hans afløser være næstformanden indtil førstkommende generalforsamling.

10.

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden skriftligt anerkendte udgifter. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse eller girokonto.

Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

Efter forelæggelse af årsregnskabet for bestyrelsen til godkendelse, videresendes regnskabet til den af generalforsamlingen valgte revisor til hurtigst mulig gennemgang.

11.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

Medlemmerne skal indkaldes ved e-mail / brev med mindst 14 dages varsel samt ved opslag i foreningens opslagskasse på hjørnet af Lundshøjvej/Glentevej. Endvidere lægges den på grundejerforeningens hjemmeside. Medlemmerne er selv ansvarlige for meddelelse om ændring af helårsadressen og/eller e-mail adresse til bestyrelsen.

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelse vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne udsendte dagsorden. Det af bestyrelsen godkendte, reviderede regnskab skal medfølge som bilag til dagsordenen.

12.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 15 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som til den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

Såfremt ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til ekstraordinær generalforsamling.

13.

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Herunder beretning fra diverse udvalg.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne
6. Godkendelse af budget samt fastsættelse af grundejerforeningsindskud og -kontingent samt vejlaugskontingent
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af en revisor og en revisor-suppleant
10. Eventuelt

14.

Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes skriftligt til bestyrelsesformanden inden 1. april. Sådanne forslag skal fremgå af dagsordenens pkt. 4 eller 5 i deres fulde ordlyd for at blive behandlet på generalforsamlingen.

15.

Andre forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ligeledes tilsendes bestyrelsesformanden skriftligt inden 1. april, så de kan indføjes i dagsordenen.

16.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Vedtægtsændringer skal dog vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt, såfremt mindst én af de fremmødte måtte ønske det.

Grundejere har én stemme pr. matrikel, for hvilken de har betalt såvel grundejerforenings-kontingent som vejlaugskontingent.

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Der kan kun gives fuldmagt til et andet medlem. Et medlem må gerne repræsentere flere medlemmer.

17.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

18.

Opløsning af foreningen skal vedtages med to tredjedels flertal af de afgivne stemmer på to hertil særskilt indkaldte generalforsamlinger.

Vedtægterne er revideret i 1969, 1973.

Godkendt på ordinær generalforsamling 3.maj 2008.

Endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling 14. juni 2008.

Vedtægtsændring (§§ 14 og 15, tidsfrist) godkendt på ordinær generalforsamling 7. maj 2011